Проект „Културно-историческо наследство“

Сдружение "България - дух и култура"

 До Община Варна

Дирекция „Образование и младежки дейности“

гр. Варна

Предложение за организиране и провеждане на обучение и конференция във връзка с изготвяне на проектопрограма

„Младежки дейности 2017” по темата

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 НА „ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017“

 Предложение за обучение и конференция във връзка с изготвяне на проектопрограма „Младежки дейности 2017”

Сдружение „България – дух и култура“ е регистрирано на територията на Община Варна по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. То е създадено с цел  обучение, популяризиране и повишаване на познанието в областта на науката и културата, за утвърждаване на обективната историческа истина за развитието на българската държавност и духовност през вековете и стимулиране на свободния обмен на информация и идеи, осъществяване на сътрудничество и обмяна на опит със сродни организации в България и в чужбина. Учредителите на Сдружението имат опит в организирането на ежегодната национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“, която се провежда от 20 години във Варна. Специално внимание се отделя на привличането и подкрепата за изява на средношколци, студенти, млади изследователи, които имат интерес към проучване на българската история, етнография и фолклор. В предложените тук инициативи  младежите ще учат за богатото културно-историческо наследство на Варна чрез атрактивни за тях форми – неформално образование, изследователска дейност, изготвяне на реферати и представянето им на конференция, общуване с изявени изследователи по темата, участие в младежки радиопредавания и др.

Предлагаме да подготвим  и организираме неформално обучение на младежи по темата „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА „ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017“ с цел да се подобри информационната среда на гражданите на Варна, РБългария и на ЕС относно богатото културно-историческо наследство на Варненския регион, да се разширят и утвърдят познанията на младите хора в областта на  КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА, да се  насърчи  неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката и междупоколенческия диалог. В обучението  се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на младите хора и особеностите на младежката възраст. Като събитие предлагаме провеждането на конференция по темата „ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА“, в която освен утвърдени изследователи да участват с най-добрите реферати младежите, преминали през обучението.

При разработването на  предложението са взети под внимание приоритетите, залегнали в концепцията „Варна – Европейска младежка столица 2017”, „Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“, „Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите“, „Стратегия на ЕС за инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал“, „Обновена рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта (2010-2018)“, „Закон за младежта“.

Подкрепяме становището, че е необходимо  по-добро сътрудничество и обмен на местно, регионално, национално и международно ниво, активен диалог между общинския и неправителствения сектор в сферата на културно-историческото наследство в дългосрочен план, което да  осигури възможност на младите хора за достъп до стойностното  историческо и духовно развитие на България на местно, национално и международно ниво.

Oсновната цел на предложението  е  да се подобри информираността на младите хора  за богатото културно-историческо наследство на Варненския регион, чрез обучение и  повишаване на техните познания – както в областта на формалното образование в началните и средните училища, така и на обществото като цяло, чрез  активно гражданско участие. Цели се още да се стимулира младежката инициатива, предприемчивост, креативност и умения за изследователска работа, да се повиши културата и образоваността на младите хора и подобри качеството на комуникация с български и чуждестранни гости на Варна.

Дейностите са свързани:

– с провеждането на теоретично и практическо обучение в двете основни направления на темата, което се изразява в проучване на публикации, посещения на обектите, подготовка на рекламна брошура. Предвижда се създаването на две тематични работилници: 1) Постижения на древната Черноморска цивилизация с център Варна. Запознаване с артефактите и проучванията от Варненския некропол. 2) Архитектурното наследство на Варна от началото на ХХ в. Лекции за живота и творчеството на видни варненски архитекти, посещения на архитектурните паметници.

Участниците в тематичните работилници ще разработят 32 реферати по избрана от тях тема, които ще бъдат оценявани от 3-членно жури. Трите най-добри ще бъдат включени в програмата  на националната конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“ през ноември 2017 г. във Варна. Предвижда се участието на членовете на тематичните работилници в  две   предавания на БНР – Радио Варна, в пресконференциите, в представяне на книги с историческа тематика.

– Предлагаме  провеждане на конференция на тема „Проучване и опазване на културно-историческото наследство на Варна“ в края на м. април 2017 г. с участието на 10 доклада на утвърдени изследователи по темата и включване на най-добрите разработки на младежите, преминали обучението. По време на конференцията ще организираме авторска изложба на картините, с които е илюстрирана книгата на Славян Стоянов „Древните цивилизации по българските земи“ в нейните две издания – за възрастни и за деца. Така се дава достъп на младите хора до културата във всичките ѝ форми, да се подкрепят и популяризират техните възможности за творческа дейност, включително и в нови области.

– Предлагаме да се подготви и издаде рекламна брошура 16 стр. на български, руски и английски език за популяризиране на важни  културно-исторически паметници във Варна – за гостите на града по време на събитията по програмата.

След приключване на проекта ще се учредят 5 клуба  „Наследство” във варненските учебни заведения и изработи предложение до РИО – Варна за представяне на последните архитектурни проучвания пред учителския състав от формалното образование, с което се  цели допълването на  официалното образование. Участвайки в предложените от нас инициативи, младите хора ще придобият знания чрез собствения им опит и  ще имат ясна система за оценка на уменията, придобити в резултат от неформалното образование.

Целевите групи са средношколци, студенти, работещи от 15 до 29 години, които имат интерес към историята и краеведски проучвания от  средите  на НПО, общински и местни институции, училища, читалища и институти от региона – като средношколци от Хуманитарната гимназия, от езиковите гимназии, студенти от Техническия университет, членове на сдружения „Младежки глас“ и „Работилница Бъдеще България“, младежи от клубове към читалище „Съзнание“ в гр. Белослав и др. Те ще бъдат ангажирани в процеса на планирането, реализирането и отчитането на предложението.  Преки участници в реализацията на проекта са планирани  около 200 участника и  брой достигнати лица от страната и чужбина – 3150 лица.

Очаквани резултати: Предложението има за цел да разшири и  утвърди познанията на младите хора за значимите паметници на културно-историческото наследство на Варна и техния принос в европейската култура. Обучението и конференцията ще развият уменията на младите хора да работят с научна информация и да представят резултатите от своите проучвания.

Конкретните резултати, които са заложени са:

– Организирана и проведена конференция на тема „ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА“;

– 500 бр. рекламна брошура „Културно-исторически паметници във Варна“; 50 броя плакати; две пресконференции с медиите; две тематични работилници; обучени 32-ма млади хора; 32 реферата; щанд с най-новите книги на историческа тема по време на конференцията; проведена  и обработена анкета със 100 участника; изложба „Древните цивилизации по българските земи“ на Славян Стоянов.

Предложението има за цел да насърчи включването на младите хора в процеса на  проучване и популяризиране на богатото културно-историческо наследство на България и конкретно на Варненския регион, неговия принос в развитието на европейската цивилизация, да стимулира формалното и неформалното образование. Чрез  публикациите в  интернет сайта на сдружението, в социалните мрежи, разгласата и провеждането на конференцията, радиопредаванията, пресконференции и отразяването на дейностите в медиите се очаква широк отзвук сред варненската общественост и засилване на интереса към културно-историческите паметници.

Необходимите средства за организация и провеждане на предложените събития по темата КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА „ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017“  са в размер на 8 860,00 лв., както следва:

  • Разходи за реализация – 5806,00 лв

– Обучение: тематични работилници – материали (папки, флашки, книги), такса музеи, хонорари на лектори, градски транспорт, дневни;

– Подготовка и отпечатване на брошура „Културно-исторически паметници във Варна“ на 4 езика; изработване и отпечатване на  анкета. Оформяне на статистически анализ и публикуване; организация на изложбата (застраховка на експонатите, наем зала, транспорт); обслужване на сайта на конференцията и страница в социалните мрежи (4 месеца).

  • Разходи за организиране на инициативата, счетоводно обслужване и доброволци, провеждане на конференцията (наем зала, техническо обслужване, командировъчни) – 2400 лв.
  • Разходи за реклама – програма, плакати, пресконференции – 654,00лв.

Даниела Василева

председател на Сдружение „България – дух и култура“

 sdrujenieduhikultura@abv.bg

 тел. 0878706498

Адрес за кореспонденция: гр. Варна – 9010, ул. „Д-р Железкова“ № 23, ет. 3, ап. 34

 

dogovor_

logo_1

КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО

 НА ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017

ФИНАНСОВ ПЛАН

Необходимите средства за организация и провеждане на предложените дейности по проект „КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА 2017“ са в размер на 8 860,00 лв, както следва:

Дейност Срок за изпълнение Ст/ст по пера Стойност

в лева

1. Сформиране на екипа на проекта и изграждане на комуникационна политика

·         Счетоводно обслужване  (3 месеца х 100 лв.)

·         Хонорар на ръководител проекта (6 месеца х 150,00 лв)

април- октомври  

300,00

900,00

 

 

1200,00

2. Организиране  и провеждане на  конференция 22-23 април

·         наем зала за 2 дена, озвучаване, техника

·         водещи 2 х 50,00 лв.

·         програми, баджове, папки, транспарант

·         командировъчни (5 лектори х 100,00 лв)

·         кафе-пауза  (2 дни х 200,00 лв)

·         щанд с книги на историческа тема по време на конференцията (транспорт, продавач)

 

 март -април

 

 

300,00

100,00

230,00

500,00

400,00

200,00

 

1730,00

3. Обучение две тематични работилници 32 участника

·         хонорари на обучители (2 лектора х 10 дни х 50,00 лв)

·         транспорт, дневни (32 х 10 х 6,00 лв)

·         материали (папки, флашки, книги)

·         такса музеи, 32 х 2,00 лв, 5 посещения

·         Разработване  на 32 реферата

 

 

 

април – юни; септември – октомври

 

 

1000

 

1920,00

565,00

320,00

 

 

3805,00

4.  Издателска дейност

рекламна брошура „Културно-исторически паметници във Варна“ 500 бр. на български, руски и английски език (съставителство 100,00 лв,  редакция 50,00, превод 200,00 лв, отпечатване 900,00 лв)

април – юни 1250,00

 

5. Разходи за реклама

·         пресконференции с медиите (наем зала, минерална вода, сладки, материали) 2 бр.

·         плакати 50 бр. х 2,50 лв.

 

април –

октомври

 

 

300,00

 

125,00

 

425,00
6. Административни разходи

офис консумативи (хартия, тонер и др)

транспортни разходи

април –

октомври

 

200,00

50,00

250,00
7. Участие на младежите, включени в проекта,

в мероприятията на програмата „ВАРНА – МЛАДЕЖКА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА“

юли – август
8. Представяне трите най-добри разработки в програмата на XXII-та национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“

 

ноември
9. Изработване и поддържане на фейсбук страница за отразяване на събитията по проекта, отразяването им в сайта на Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

 

май – октомври 200,00
общо 8860,00

Изготвил: Даниела Василева, председател на Сдружението

ist_konf_dan

Сдружение „БЪЛГАРИЯ – ДУХ И КУЛТУРА“

ОТЧЕТ по ПРОЕКТ

„Културно-историческо наследство на Варна“

По програмата на „Варна – Европейска младежка столица – 2017“

Проектът е насочен към популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Варненския край сред младите хора на Варна. Целевите групи са  средношколци, студенти и работещи на възраст от 15 до 29 години, които имат интерес към историята и краеведските проучвания. За осъществяване на задачите по неформалното обучение, които проектът си поставя, са проведени две основни събития: конференция с участието на утвърдени автори по темата и млади изследователи – средношколци от Хуманитарната гимназия – Варна; две работилници със студенти от Колежа по туризъм при Икономическия университет – Варна. Издадена е рекламна брошура за популяризиране на две от основните направления в проучванията за културно-историческото наследство – Варненският халколитен некропол и Архитектурното наследство.

  • Конференцията „Културно-историческо наследство на Варна. Памет за рода и произхода“ се проведе на 22 и 23 април 2017 г. в Артсалона на Радио Варна.

Plakat Културно-историческо наследство     ist_konf_pl

В програмата на конференцията взеха участие автори от Варна, Добрич, София и Силистра. Отлично се представиха средношколците от НГХНИ „Кирил Преславски” от Варна с ръководител Елеонора Николова с изследването си „Кукерският обичай в с. Аспарухово, Варненско”. Това е теренно проучване, проведено от участниците в Работилница „Културните съкровища в Аспарухово”.

04   ist_konf2_2017

ist_konf4_2017

ist_konf_kuk

В рамките на конференцията бяха представени две нови книги, свързани с културно-историческата памет на варненци. Изследването на изкуствоведа Румяна Иванова е посветено на живота и творчеството на големия варненски скулптор Кирил Шиваров и се издава по повод 130-годишнината от рождението му. С представянето на монографията се сложи началото на поредицата събития в културния живот на Варна, които отбелязаха годишнината.

05

Голям интерес предизвика книгата „Къщите говорят“ с участието на нейните автори Марияна Мелнишка и доц. Александър Геров от Нов български университет – София, представени от Християн Облаков – автор на няколко книги за видните варненски архитекти. Изданието съдържа информация за около 300 архитектурни паметници от края на XIX – началото на ХХ век от няколко градове в България, сред които и забележителни варненски сгради.

ist_konf1_2017

06

Участието на авторите от конференцията в няколко предавания на Телевизия „Черно море“ и Радио Варна, публикуването на докладите в сайта и Фейсбук страницата на Сдружението допринесе за популяризиране на техните проучвания сред широката варненска аудитория, което подобри информационната среда относно богатото културно-историческо наследство на Варна. В дните на форума беше организиран щанд с книги на историческа тема, имаше възможност за обсъждане и дискусии, което допринася за подобряване на междупоколенческия диалог.

  • В рамките на проекта се проведоха две работилници за неформално обучение с участието на студенти от Колежа по туризъм при Икономическия университет – Варна, в зали на университета.

„Наследството на Варненската халколитна цивилизация“

Водещ: Славян Стоянов

Лекциите запознават участниците в обучението с находките от Варненския халколитен некропол и с постиженията на „Културата Варна“. Очертават значението на откритието за човешката цивилизация в световен мащаб и съответно мястото му в българската археология и праистория. Посочват се проблемите на Варненския халколитен некропол към настоящия момент. Теоретичната част е съпътствана с богат илюстративен и филмов материал посредством мултимедийно представяне. В периода на обучението е предвидено посещение на експозицията във Варненския археологически музей. Програмата на обучението включва запознаване с праисторическите археологически обекти Провадия-Солницата и Дуранкулашкото езеро, включително с посещение на място.

График на обучението

16 май –  Невероятното откритие на „златната цивилизация“.

29 май – Култура „Хаманджия“, предходна на Култура „Варна“.

10 юни – Посещение в Историческия музей в Провадия.

14 юни – Варненският халколитен некропол.

16 юни – Посещение в Регионалния исторически музей, разглеждане на експозицията на артефакти от Некропола.

21 юни – Изобретателите на металургията и рудодобива.

23 юни – Култура „Варна“, съпоставена с достиженията на древния свят.

28 юни – Взаимовръзката на култура „Варна“ и Провадия – Солницата.

3 юли –  Позицията на обществото и реални възможности за културно- историческия туризъм.

8 юли – Посещение на праисторическия археологически обект в Дуранкулашкото езеро

ist_konf7_2017

ist_konf6_2017

ist_konf9_2017

ist_konf8_2017

ist_konf12_2017

ist_konf11_2017

 

 „Архитектурното наследство на Варна“

 Водещ: Християн Облаков

 Курсът обучение, посветен на варненската архитектура има за цел да запознае участниците с богатото и разнообразно архитектурно наследство на Морската столица. Предвидени са теоретични занимания с представяне на богат архивен материал за обучение в зала, както и тематични обиколки с беседи, включващи разглежданите в курса обекти.

График на обучението

11 май – Предосвобожденската архитектура на Варна (ХVІІІ-ХІХ в.)

23 май – Архитектурата на Варна между 1878 и 1900 г.

12 юни – Сецесионът във Варна (1900-1918 г.).

19 юни – „Славянската Ница” – поглед към развитието на града като курортен център.

23 юни – Модернизмът във Варна през 30-те и 40-те години на ХХ в.

26 юни – Архитектурната следа във Варна след 1944 г.

Обиколки с беседа по обектите във Варна

28 юни – Предосвобожденската архитектура на Варна.

3 юли – По стъпките на арх. Дабко Дабков.

4 юли – Лятна Варна – вили, хотели, пансиони от периода на Стара Варна.

5 юли – Модерната архитектура след 30-те г. на ХХ в.

 ist_konf10_2017

Двете пресконференции, редовното отразяване на събитията по проекта във ФБ страницата на Сдружението,  предаванията по БНР – Радио Варна и Телевизия „Черно море“ с участващите в тематичните работилници и конференцията допринесоха информацията за богатото културно-историческо наследство на Варненския регион да достигне до широката аудитория.

                С осъществените дейности в младежката инициатива темата за културно- историческото наследство на Варна достигна до над 3000 лица.

Даниела Василева,

председател на Сдружението